06-30167091           info@nickybouwers.nl

Algemene voorwaarden overig

Opdrachtgever en opdrachtnemer komen als volgt overeen:

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle werkzaamheden, behalve voor individuele lessen / coaching aan particulieren.
 2. In principe wordt een honorarium exclusief BTW en reiskosten afgesproken. Wanneer dit niet het geval is, wordt dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bij acceptatie van de opdracht. Voor verbintenissen als artistiek leider van een ensemble gelden altijd bedragen exclusief BTW.
 3. Opdrachtgever stemt toe met betaling via bankoverschrijving binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur en verklaart tevens om niet over te zullen gaan tot verloning via een derde partij, noch tot contante betaling van het factuurbedrag.
 4. Opdrachtgever gaat akkoord met de verstrekking van enkel een factuur en verklaart geen aanvullende documentatie bij opdrachtnemer op te vragen.
 5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor reiskosten te berekenen op basis van        € 0,23 per kilometer; gemaakt met openbaar vervoer of eigen vervoer, naar inzicht van de opdrachtnemer, zonder hiervan bewijs te hoeven aanleveren. Over deze € 0,23 per kilometer wordt daarnaast het toepasselijke BTW-tarief berekend.
 6. Opdrachtnemer verklaart bij ziekte, of in geval van afwezigheid door overmacht, de opdrachtgever onverwijld op de hoogte te stellen en zo mogelijk actief mee te werken aan het vinden van vervanging, zonder hiervoor de verantwoordelijkheid te dragen. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: acute ziekte, verhindering door ongeval, oproer, rellen of andere calamiteiten zoals (terroristische) aanslagen, overstromingen, gevaarlijke weersomstandigheden of natuurrampen.
 7. Opdrachtnemer heeft bij afzegging van de werkzaamheden door opdrachtgever altijd minimaal recht op het volledig afgesproken honorarium plus BTW en eventuele onkosten (niet de reiskosten), tenzij er overeenstemming bereikt wordt over het verzetten van de werkzaamheden. Voor werkzaamheden als dirigent (niet zijnde een incidentele invaller voor een enkele repetitie) geldt artikel 9.
 8. Bij verplaatsing van de onder 7 genoemde werkzaamheden door opdrachtgever naar een nieuw kalenderjaar (per 1 januari), of naar een nieuw cultureel seizoen (per 1 augustus), behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om een inflatiecorrectie op het afgesproken honorarium toe te passen. Indien de opdrachtnemer dit van plan is, treedt zij hierover zo snel mogelijk met de opdrachtgever in overleg.
 9. Voor werkzaamheden als dirigent (als artistiek leider van een ensemble, vast, of projectmatig) gelden de volgende voorwaarden:
  a) Indien een vastgestelde repetitie geen doorgang vindt, hoewel de dirigent in staat en bereid was deze repetitie te leiden, is het koor haar de overeengekomen vergoeding verschuldigd. Uitzondering is overmacht door een calamiteit, zoals oproer, rellen of andere calamiteiten, (terroristische) aanslagen, overstromingen, gevaarlijke weersomstandigheden of natuurrampen. Opdrachtgever en opdrachtnemer maken aparte afspraken over overmacht van langdurige aard, zoals een pandemie, waardoor de opdracht niet, of in mindere mate doorgang kan vinden.
  b) Indien een vastgestelde uitvoering of ander optreden, hoewel de dirigent in staat en bereid is deze uitvoering, of dit optreden te verzorgen, door welke oorzaak ook, geen doorgang vindt, heeft de dirigent recht op de volgende vergoedingen:
  – geen, bij annulering tenminste 6 weken voor de geplande datum
  – 1/4 van de afgesproken vergoeding(en) bij annulering korter dan 6 weken en langer dan 2 weken voor de geplande datum
  – 1/2 van de afgesproken vergoeding(en) bij annulering binnen een termijn van 2 weken voor de geplande datum
  c) Indien een vastgestelde repetitie, uitvoering of ander optreden geen doorgang vindt door ziekte of andere oorzaken van verhindering van de dirigent, heeft de dirigent geen recht op vergoedingen. De opdrachtnemer werkt zo mogelijk actief mee aan het vinden van vervanging, zonder hiervoor verantwoordelijkheid te dragen.
  d) Uitzondering op artikel 7c: Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om enkele keren per seizoen een repetitie (onbetaald) vrij te hebben, verspreid over het seizoen, zodat ze een week vrij kan nemen, zonder vervanging. Indien het ensemble toch een vervanger wil voor de betreffende repetitie, regelt de opdrachtgever die zelf, inclusief de bladmuziek voor de vervanger.
 10. Opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk geen geluids- of video-opnamen te zullen maken van de werkzaamheden van opdrachtnemer, noch deze te zullen verspreiden voor al dan niet commercieel gebruik, tenzij hiervoor per geval schriftelijk toestemming is gegeven door opdrachtnemer.
 11. Opdrachtgever verklaart dat alle repetities, inclusief generale repetities, zonder publiek plaatsvinden. Wordt een repetitie toch opengesteld voor publiek, dan verplicht de opdrachtgever zich eraan het honorarium voor deze repetitie met 50% te vermeerderen. Is er geen apart honorarium afgesproken voor een repetitie, dan geldt voor een open repetitie een vermeerdering met 50% van het “all in” honorarium van 1 voorstelling/concert (i.e. totale gage).
 12. Opdrachtgever verklaart opdrachtnemer te voorzien van eventuele bladmuziek die nodig is voor de uitvoering van de opdracht in de vorm van fysieke kopieën, minstens 3 maanden voor de eerste repetitie, tenzij anders afgesproken.
 13. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk, met wederzijdse instemming afgeweken worden.
 14. Door opdrachtnemer in te huren voor werkzaamheden, gaat opdrachtgever akkoord met de hierboven opgetekende voorwaarden.

Update januari 2024