06-30167091           info@nickybouwers.nl

Algemene voorwaarden Lessen – Coaching particulier

  1. Afzeggen gebeurt minimaal 36 uur tevoren, anders wordt alsnog de ingeplande lestijd in rekening gebracht, tenzij er sprake is van overmacht (zoals ziekte, ongeval, overlijden, aanslag, of een ramp).
  2. De leerling mag een geluids-, of filmopname van de les maken. Deze opname is alleen voor eigen gebruik bedoeld. Verspreiding in (sociale) media of naar derden is niet toegestaan zonder expliciete, schriftelijke toestemming van de docent.
  3. De leerling ontvangt maandelijks een factuur voor de genoten lessen.
  4. Het kan voorkomen dat de docent vanwege haar werkzaamheden als zangeres, zangcoach, of dirigent wordt opgeroepen. In dat geval kan de les op ieder moment vervallen, of verzet worden.
  5. In geval van ziekte, zoals verkoudheid of besmettelijke ontstekingen, zal de leerling contact opnemen met de docent voor een overleg over het al dan niet laten doorgaan van de les, zodat die geen risico vormt voor de voortgang van de beroepspraktijk van de docent, of de stem van de leerling.
  6. De docent zal de leerling bij de eerste les mondeling verwijzen naar deze voorwaarden. Aan het begin van ieder nieuw jaar zal de docent zorgdragen voor een controle en een eventuele bijstelling van deze voorwaarden.
  7. Over lessen buiten de woonplaats van de docent kan een reiskostenvergoeding in rekening gebracht worden, op basis van € 0,23 per kilometer; gemaakt met openbaar vervoer of eigen vervoer, naar inzicht van de docent, zonder hiervan bewijs te hoeven aanleveren. Over deze € 0,23 per kilometer wordt daarnaast het toepasselijke BTW-tarief berekend.
  8. De docent behoudt zich het recht voor om de tarieven per 1 augustus, of 1 januari te wijzigen. Indien de docent besluit over te gaan tot een tariefswijzigingen, stelt zij de leerling voorafgaand aan de les na de wijziging op de hoogte van de tariefswijziging. Op basis van deze wijziging heeft de leerling het recht om een reeds geplande les af te zeggen.
  9. De docent onderschrijft de principes van de Fair Practice Code.
  10. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op individuele lessen/sessies stemtraining (stemgebruik bij spreken in het openbaar), of andere vormen van individuele coaching.

Update januari 2024